Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2019

sugarman7
sugarman7
Podróżuje się po to (...) by pewnego dnia postawić walizki i powiedzieć: to tutaj.
— E. E. Schmitt
sugarman7
sugarman7

February 28 2019

sugarman7
3401 bca5 390
Dzisiaj przypadał Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMrrruk Mrrruk
sugarman7
Reposted fromlugola lugola viasmaller smaller
sugarman7
Mam głębokie przeświadczenie, że akceptacja drugiego człowieka jest szansą porozumienia. Jeśli dasz komuś wolność, to kiedyś powróci.
— Jacek Braciak
Reposted frommhsa mhsa viasmaller smaller
sugarman7
Osiągasz to, w co wierzysz. Przyciągasz to, czego pragniesz.
Reposted fromjustjustjust justjustjust viasmaller smaller
6254 a3a5 390
Reposted fromjazminrose jazminrose viasmaller smaller

February 27 2019

Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
sugarman7
1100 ca68 390
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahighopes highopes
sugarman7
Reposted fromshakeme shakeme viasmaller smaller
sugarman7
sugarman7
8366 3981 390
Reposted fromMieCiaN MieCiaN viasmaller smaller
sugarman7
1240 f752 390
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viabartvein bartvein
sugarman7
2532 7237 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMrrruk Mrrruk
sugarman7
4165 34c4 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viasmaller smaller
sugarman7
1298 0321 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasmaller smaller
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl