Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2019

sugarman7
4554 d8c2 390
Reposted fromsoftboi softboi viasmaller smaller
8189 2550 390

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viasmaller smaller
sugarman7
0036 a5ef 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viasmaller smaller
sugarman7
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viasmaller smaller
sugarman7
7950 5e9c 390
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viasmaller smaller
9800 5ceb 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viasmaller smaller
sugarman7

October 28 2014

7533 3067 390
Reposted fromtwice twice viamakemewannadie makemewannadie
sugarman7

October 24 2014

sugarman7
2586 8b92 390
Reposted fromohhh ohhh viafutureiscoming futureiscoming

October 23 2014

sugarman7
sugarman7
sugarman7
6024 1ca4
Reposted fromgracey gracey viafutureiscoming futureiscoming
sugarman7
8524 18ba 390

September 21 2014

sugarman7
3413 06dd 390
Reposted fromIriss Iriss viafutureiscoming futureiscoming
sugarman7
Reposted fromnivea nivea viafutureiscoming futureiscoming
sugarman7
sugarman7
sugarman7

September 20 2014

sugarman7
1095 3b22 390
Reposted fromscorpix scorpix viafutureiscoming futureiscoming
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl